Wednesday

Prathana
-
Prayer to god
Morning Prayer
ShepherdFm ShepherdFm

Yoga
-
Prayer to god
Yoga
ShepherdFm ShepherdFm

Samachar
-
Prayer to god
samachar
ShepherdFm ShepherdFm

Katha
-
Prayer to god
samachar
ShepherdFm ShepherdFm

Geet
-
Prayer to god
samachar
ShepherdFm ShepherdFm